Информация за пациента (родителя/настойника/попечителя)

ХРОНИОХЕМОДИАЛИЗА

При силно намалена бъбречна функция (краен стадий на хронично бъбречно заболяване) Вашите бъбреци не са в състояние да очистят организма Ви от отпадните продукти на обмяната на веществата (урея, креатинин, електролити, а също и вода). В този стадий на вашето заболяване е необходимо да провеждате диализно лечение. Една от формите на това лечение е хемодиализата. Тя се провежда в диализна клиника (отделение) на болница или в диализен център. Най-често хемодиализата се провежда 3 пъти седмично по около 4 часа, но според вашето състояние лекуващият Ви екип може да препоръча и друга схема. При промяна в състоянието Ви схемата на хемодиализното лечение може да бъде променена.

Хемодиализата работи по следния принцип:

Вашата кръв, с помощта на кръвната помпа на диализния апарат се движи през тънки тръбички, направени от полупропусклива мембрана. От другата й страна диализният разтвор тече в обратната посока. Натрупаните в организма Ви продукти на обмяната на веществата преминават от кръвта в диализния разтвор и по този начин организмът се очиства от тях. Диализният апарат е в състояние да отдели и излишните течности, които се задържат, когато бъбреците не функционират добре. По този начин се контролира Вашето кръвно налягане.

За осъществяването на хемодиализното лечение е необходим кръвен дебит от поне 200 мл./мин. За осигуряване на този кръвен дебит е необходимо да имате подходящ постоянен съдов достъп. Най- често това е артерио-венозна фистула, но може да бъде също така съдова протеза или венозен катетър за дълготрайно диализно лечение.

Освен отделянето на токсичните продукти на обмяната, бъбреците имат и други много важни функции. Те произвеждат хормон, наречен Еритропоетин, който стимулира образуването на червените кръвни клетки – еритроцитите. Намаленото производство на Еритропоетин при тежко бъбречно увреждане е причина за появата на анемия. Освен това, в бъбреците се осъществява превръщането на витамин Д в активния му метаболит – Калцитриол, който регулира минералната обмяна в костите. Липсата на тази активна форма на витамин Д при тежко бъбречно увреждане е причина за костни болки и чупливост на костите.

Нарушението на тези ендокринни функции на бъбреците не се подобрява от диализното лечение. Поради това, наред с лечението с хемодиализа, Вие ще получавате и медикаментозно лечение за симптоматичната анемия, и за нарушенията на минералната костна обмяна при хронична бъбречна недостатъчност.

Важна част от Вашето лечение е и диетичният режим, който трябва да спазвате стриктно.

ИМЕ НА ПАЦИЕНТА

…………………………………………………………………………………….

ЕГН:……………………………………

ПОДПИС НА ПАЦИЕНТА:………………………………………………………………

        /или негов законен представител/попечител/

ЛЕКАР, ДАЛ РАЗЯСНЕНИЕТО

…………………………………………………………………………………….

                             /трите имена/

ПОДПИС НА ЛЕКАРЯ ……………………………………………..

ПРОЧЕТЕНО НА ПАЦИЕНТА ОТ

……………………………………………………………………………………./в случай, че не е в състояние да го прочете сам/

Call Now Button