Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на диализни услуги, “Фърст диализис сървисиз България”  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование “Фърст диализис сървисиз България” ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :131269708
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 32Г, ет.3
 • Адреси за упражняване на дейността:
 • 4.1. гр. Пловдив – 4000 , ул. „Колхида-продължение“
 • 4.2. гр. Пазарджик – 4400, ул. „Цар Шишман“ № 9
 • 4.3. гр. Монтана – 3400, ул. „Никола Трендафилов-Колич“ №7
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив – 4000 , ул. „Колхида-продължение“
 • E-mail: office@fds.bg
 • Телефон.: +359 32 39 88 99
 • Уеб сайт: fds.bg
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ???

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Име: Диляна Харитева
 • Данни за кореспонденция: гр. Пловдив – 4000 , ул. „Колхида-продължение“
 • Телефон: +359 32 39 88 99
 • Email: office@fds.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: cpdp.bg

“Фърст диализис сървисиз България”  ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ”Фърст диализис сървисиз България”  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на диализни услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като пациент, на когото се извършват медико-диагностични дейности – диализни процедури по АПр №1.1 №2 №3, съгласно сключени договори с НЗОК;
 • Изпълнение на задълженията на “Фърст диализис сървисиз България” по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Фърст диализис сървисиз България” ;
 • За целите на легитимния интерес на “Фърст диализис сървисиз България” .

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ”Фърст диализис сървисиз България”  събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите диализни услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • регистрация на пациент, на когото се извършва продължително амбулаторно диализно лечение от “Фърст диализис сървисиз България”;
 • медицински цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на отчетни доклади към съответната РЗОК по район на лечение и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата, които могат да са от интерес за Вашето здраве;

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Фърст диализис сървисиз България” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Фърст диализис сървисиз България”?

Чл. 3. (1) ”Фърст диализис сървисиз България”  извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на пациент и изпълнение на дейности по АПр №№№ съгласно договор за предоставяне на диализни услуги с НЗОК – целта на тази операция е създаване на диализен център, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за диализни услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на пацент за целите на предоставяне на диализни услуги. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на пациент“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на отчети към РЗОК, които се отнасят до изпълние на диализните услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.

 (2) ”Фърст диализис сървисиз България”  обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, ЕГН, адрес на местоживеене държава, телефон, биометрични данни, данни за здравословното състояние.)
  • Цел, за която се събират данните:1) Регистрация на пациент; 2) Осъществяване на продължително амбулаторно диализно лечение; 3) Осъществяване на връзка с пациента и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – съдействие за организиране на транспорт от дома до диализния център и обратно.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – с подписване формуляр Информирано съгласие за извършване да диализни процедури, на Декларация – лични данни и Декларация лабораторни изследвания към формуляра, между “Фърст диализис сървисиз България” и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас– Ако желаете да допълните Вашата регистрация, във формуляр Информирано съгласие можете да предоставите данни за имейл, адрес и имейл на лица за технически контакт.
  • Цел, за която се събират данните:Допълване на информацията за пациента в пациентското досие.
  • Основания за обработка на данните:С подписването на формуляр Информирано съгласие за извършване да диализни процедури, на Декларация – лични данни и Декларация лабораторни изследвания към формуляра, между “Фърст диализис сървисиз България”  и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които “Фърст диализис сървисиз България” обработва – При влизане в нашия уебсайт, “Фърст диализис сървисиз България”  събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните:Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните:Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на диализен център на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 (3) ”Фърст диализис сървисиз България”  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от “Фърст диализис сървисиз България”  от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ”Фърст диализис сървисиз България”  съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от указания, съгласно разпоредбите на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване. След изтичането на този срок, “Фърст диализис сървисиз България”  полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора с НЗОК, с оглед легитимни интереси на “Фърст диализис сървисиз България”  или друго.

(3) ”Фърст диализис сървисиз България”  съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ”Фърст диализис сървисиз България”  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Фърст диализис сървисиз България”  за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия диализен център на лечение или чрез искане в свободен текст.

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за  поддържане на регистрацията Ви като пациенти с оглед извършване на диализните услуги, Вашият регистрация като пациент ще стане неактивна и “Фърст диализис сървисиз България”  има право да откаже извършване диализни услуги, заплащани по реда на Закона за здравното осигуряване.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Фърст диализис сървисиз България”  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ”Фърст диализис сървисиз България”  Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Фърст диализис сървисиз България”  си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно в диализния център или с отправяне на искане до “Фърст диализис сървисиз България” .


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “Фърст диализис сървисиз България”  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Фърст диализис сървисиз България”  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Фърст диализис сървисиз България” ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) ”Фърст диализис сървисиз България”  не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане във Вашия диализен център или изпратено до “Фърст диализис сървисиз България” , както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “Фърст диализис сървисиз България”, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на “Фърст диализис сървисиз България” .

(4) ”Фърст диализис сървисиз България”  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “Фърст диализис сървисиз България”  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Фърст диализис сървисиз България” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “Фърст диализис сървисиз България” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Фърст диализис сървисиз България” имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Фърст диализис сървисиз България” , директно във Вашия диализен център или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “Фърст диализис сървисиз България”  директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “Фърст диализис сървисиз България”  да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Фърст диализис сървисиз България”  може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Фърст диализис сървисиз България”, които се отнасят до Вас.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “Фърст диализис сървисиз България”  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ”Фърст диализис сървисиз България” не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на отчет и регистрация на извършените медицински дейности на пациенти във “Фърст диализис сървисиз България”  предава необходимата информация към съответната РЗОК, която обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрация и контрол на извършените диализни процедури.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20. В случаите когато “Фърст диализис сървисиз България” действа по Ваша инструкция като ползвател на диализни услуги може да има контрол върху личните данни, които Вие сте предоставил за обработвате. “Фърст диализис сървисиз България”  няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугите избирате да предоставите на трети лица (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай “Фърст диализис сървисиз България”  няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят да предостави за обработка личните си данни, за какви цели и дали същите са защитени.

 

 

Какви мерки за сигурност сме предприели във “Фърст диализис сървисиз България”  по отношение сигурността на личните данни, които съхраняваме.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. 
Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни,

Започнахме поетапно въвеждане на система за управление на риска по отношение на защитата на личните данни основана на:

 • Оценка на риска на основата на:
 • естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;
 • възможните рискове за правата и свободите на физическите лица и тяхната вероятност и тежест;
 • последиците за правата и свободите на физическите лица
 • регистри на дейностите по обработване (в процес на разработване)

 

 • Не се допускат следните способи за обработка на лични данни:
 • в резултат на мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни,
 • систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона.
 • Не се допуска обработване на лични данни, което може да породи висок риск, ако не се предприемат ефективни мерки за ограничаването му – не съществува висок риск от обработването на данните
 • Технически и организационни мерки, гарантиращи и доказващи спазване на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД:
 • Водене на логове на действията по обработка на лични данни ще бъдат разширени, за да позволят водене на регистри
 • Сигурност на обработването:
 • Криптиране на данните при пренос
 • Криптиране на данните при покой – чрез криптиране на личните данни преди изпращането им
 • Криптиране на архиви със средството за архивиране на системата GArch с парола, администрирана от лечебното заведение;
 • Възстановяване на данните и достъпа в случай на инцидент – системата може да бъде възстановена в работоспособен вид чрез възстановяване на базата от данни от архив и актуалната версия на клиентските приложения. Всички данни, обработвани в системата се съхраняват само в базата данни.
 • Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
 • откриване на нарушения като логва достъпа до големи масиви от лични данни;
 • откриване на нарушения, чрез справки за логове на достъпа до справки и функции за експорт, съдържащи лични данни, отпечатването и съхранението във файловата система на такива справки и файлове;
 • Обучение на служители

 

 • Мерки за защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране – личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица достъпът на потребителите до лични данни в системата се управлява чрез интегрирани в системата роли и права.
 • Личните данни на хартиен носител са съхраняват в заключени шкафове, разположени в определени за целта помещения
 • Личните данни на електронен носител се съхраняват в сървъри, разположени в определени за целта заключени шкафове (рак-ове) и помещения.
 • Личните данни на пациентите се обработват електронно с лицензиран специализиран софтуер на фирма Гама-консулт, чрез който се генерират отчетните документи, свързани с изпълнението на медицинските дейности.
 • Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
 • Уведомяването на институциите, с които лечебните заведения традиционно обменят данни – НЗОК, НОИ, НАП, застрахователни дружества и др. при коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на лични данни на субект се съобщава писмено.
 • Мерки за защита на информация, предоставяна, когато личните данни НЕ идват от субекта на данните
 • Осигурено право на достъп на субекта на данните
 • Осигурено право на коригиране
 • Осигурено право на изтриване (право „да бъдеш забравен”) или анонимизиране на данни, които е необходимо да бъдат запазени за медицниски анализ и статистика.
 • Осигурено право на ограничаване на обработването данни, маркирани като ограничени.
 • Осигурено право на преносимост на данните под формата на XML файл
 • Недопускане на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.